आध्यात्म

आध्यात्म म्हणजे काय?

श्रीनाथशक्तिपीठाधीश प. पू. श्री नरेंद्रनाथ महाराज म्हणतात की, “मनुष्याने स्वानंदाने जीवन जगण्याची पध्दती म्हणजेच खरे अध्यात्म होय”. स्वानंदाच्या व तेजाच्या अनुभूतीतून मनुष्याचे षड्चक्र जागृत होऊन मनुष्याला आत्मज्ञानाची प्राप्ती होते. मनुष्याला सृष्टीतील अनाकलनीय गोष्टींचे आकलन सहजतेने होऊ लागते. तो ‘अहं ब्रह्मास्मि’ या वचनाचा अनुभव घेऊ लागतो व पूर्णज्ञान स्वरुपी होतो. अध्यात्मतून ईश्वरप्राप्ती होऊ शकते परंतु केवळ ईश्वरप्राप्ती म्हणजे अध्यात्म नव्हे.

mrMarathi